Užsakymai ir konsultacija tel.
8 625 00058

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

 1.1 Ši Privatumo politika apibrėžia UAB „Visi katilai" (toliau - paslaugų teikėjas) elektroninės atsiskaitymo už suteiktas paslaugas sistemos ir paslaugų pirkėjo (toliau - kliento) svarbiausius asmens duomenų rinkimo, saugojimo bei saugojimo principus ir tvarką.

1.2 Be šios Privatumo politikos kliento asmens duomenų saugojimo, rinkimo ir tvarkymo principus reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai.

1.3 Nurodę savo asmens duomenis elektroninėje UAB „Visi katilai" atsiskaitymo sistemoje, klientai sutinka, kad paslaugos teikėjas juos valdys ir tvarkys taip, kaip numato ši Privatumo politika bei su asmens duomenų apsauga susiję LR teisės aktai.

2. Paslaugų teikimo tvarka

2.1 Paslaugos teikėjas įsipareigoja paslaugas teikti ne jaunesniems nei 18 metų amžiaus klientams. Norėdami pirkti paslaugą jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys privalo pateikti tėvų ar globėjų sutikimą.

3.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

3.1 Paslaugos teikėjas, vykdydamas veiklą, vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo, rinkimo bei saugojimo principais:

3.1.1 asmens duomenys gali būti renkami tik konkrečiai nurodytais ir teisės aktų nepažeidžiančiais tikslais;

3.1.2 asmens duomenys tvarkomi paisant moralės normų (sąžiningai);

3.1.3 asmens duomenys nuolat atnaujinami;

3.1.4 asmens duomenys negali būti saugojami ilgiau, nei tai reikalinga teikiant paslaugas;

3.1.5 asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tų darbuotojų, kurie turi tokią teisę;

3.1.6 Bet kokia informacija apie tvarkomus (saugomus bei renkamus) asmens(kliento) duomenis yra konfidenciali.

3.2  Paslaugos teikėjas gerbia kiekvieno savo kliento teisę į privatumą, todėl asmens duomenų (vardo, pavardės, amžiaus, adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso ir kitų elektroninėje UAB „Visi katilai" atsiskaitymo už paslaugas sistemoje) neatskleidžia ir naudoja juos tik šiais tikslais:

3.2.1 apdoroti prekių / paslaugų užsakymus;

3.2.2 išrašyti reikalingus dokumentus (pvz., sąskaitą faktūrą);

3.2.3 spręsti su paslaugų perdavimu ar teikimu susijusias problemas;

3.2.4 vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

4.1 Esant būtinybei perduoti kliento (asmens) duomenis trečiosioms šalims, paslaugų teikėjas vadovaujasi šiais principais:

 4.1.2 pardavėjas / paslaugų teikėjas turi teisę perduoti asmens informaciją trečioms šalims, tik tokiu atveju, kai tai būtina 2.2 tikslams pasiekti;

4.1.3 duomenys gali būti perduoti tik LR įstatymų, susijusių su asmens duomenų perdavimu, nustatyta tvarka.

5. Registracijos taisyklės

5.1 Registracijos formoje būtina pateikti visą reikalaujamą informaciją. Jei registracijos formoje pateikti neteisingi, netikslūs ar klaidinantys duomenys apie klientą, paslaugos teikėjas turi teisę panaikinti kliento registraciją ir duomenis apie jį arba apriboti naudojimąsi elektronine atsiskaitymo sistema.

6. Asmens duomenų keitimas ar atnaujinimas

6.1 Klientas turi teisę bet kuriuo metu keisti ir / ar atnaujinti registracijos metu pateiktus duomenis susisiekęs šioje svetainėje nurodytais elektroniniu paštu arba telefonu.

7. Slapukai (angl. cookies)

7.1 Paslaugos teikėjas informuoja, kad siekdamas teikti visavertes paslaugas ir atpažinti vartotoją,  kaip jau anksčiau svetainėje apsilankiusį, naudoja slapukus, kurie yra įrašomi kompiuterio arba įrenginio, kuriuo naršoma, atmintyje. Slapukų surinkti duomenys naudojami sudarant svetainės lankymo statistiką. Vartotojas bet kada gali peržiūrėti, kokie slapukai buvo įrašyti jo kompiuteryje (įrenginyje) ir juos pašalinti, tačiau tokiu atveju ne visos svetainės funkcijos vartotojui gali būti prieinamos.

7.2 Klientas, naudodamasis elektronine atsiskaitymo už suteiktas paslaugas sistema sutinka, kad jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje būtų įrašyti slapukai. Savo sutikimą klientas bet kada gali atšaukti, pakeitęs įrenginio naršyklės nustatymus ar kreipęsis į paslaugos teikėją nurodytais kontaktais.

8. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

8.1 Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu, iš dalies ar visiškai, pakeisti Privatumo politiką, tačiau įsipareigoja apie tai pranešti tinklalapyje. Tolesnis šio tinklalapio paslaugų naudojimas reiškia sutikimą laikytis šios Privatumo politikos.

8.2 Kilę ginčai ir nesutarimai sprendžiami derybų metu. Nepavykus susitarti, visi ginčai ir nesutarimai sprendžiami laikantis LR įstymų.

 

Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar pageidavimų, rašykite mums adresu  info@siltas.lt